De eerste fase van Breedband Noord-Groningen nadert zijn einde. De vele gesprekken met inwoners en bedrijven hebben het belang van breedband voor de economie en leefbaarheid sterker op de agenda gezet. In de tussentijd profileerden ook andere overheden en samenwerkingsverbanden zich sterker rondom dit vraagstuk. In dit artikel bieden we een kort overzicht om meer helderheid te scheppen in wie waarmee bezig is en wat nog komen gaat.

**Breedband Noord-Groningen
**Het project Breedband Noord-Groningen is een samenwerking van 9 gemeenten in Noord-Groningen en de provincie Groningen (via het LEADER programma). De eerste fase van het project richt zich op het vergroten van de bewustwording rondom breedband. Naast een stuk onderzoek, organiseerden we bijeenkomsten, voerden we een online dialoog, en ondersteunden we inwoners en bedrijven die zich op lokaal niveau willen inzetten. Als sluitstuk doen we een vraaginventarisatie in het volledige buitengebied van Noord-Groningen.

**Provincie Groningen
**Het nieuwe college moet nog een uitspraak doen over de wenselijkheid van breedband in het buitengebied (van de gehele provincie). Ook moet zij nog besluiten of ze daar middelen voor vrij maakt. Breedband Noord-Groningen verkent samen met de provincie Groningen of een gezamenlijke aanpak belangrijke voordelen oplevert. Mocht er geen budget vrijkomen vanuit de provincie, dan gaat Breedband Noord-Groningen zelf verder met aanbesteding binnen de eigen regio.

**Economic Board en Dialoogtafel
**De Economic Board en Dialoogtafel hebben voor de regio Noord-Groningen elk 5 miljoen euro beschikbaar gesteld op ‘revolving’ basis. Dat wil zeggen: de investering is een lening die terugbetaald moet worden. Daarmee komt de aanleg van breedband ook financieel dichterbij. Op dit moment vindt een doorrekening plaats van de totale aanlegkosten van alle adressen in het buitengebied en verkent ze manieren om de aanleg en exploitatie dekkend te krijgen. Breedband Noord-Groningen is daarop aangesloten.

**Doel blijft: glasvezel op langere termijn
**Het project Breedband Noord-Groningen houdt vast aan de aanleg van glasvezel op langere termijn. Deze technologie biedt veruit de hoogste snelheden en kan met gemak de fors toenemende behoefte aan internetsnelheid aan. Tegelijkertijd ondersteunen we initiatieven die zich richten op breedband via een draadloze technologie. Deze bieden weliswaar minder hoge snelheden dan glasvezel, maar zijn op korte termijn en relatief goedkoop aan te leggen. Breedband Noord-Groningen ziet draadloze technologieën als een tijdelijke oplossing.

Activering van bewonersgroepen en bedrijven
Investeren in de aanleg is één, maar het exploiteren van een netwerk is vers twee. Bij te weinig inschrijvingen kan een verliesgevende exploitatie ontstaan en daarmee het failliet van het net aangelegde netwerk. Hoe meer inschrijvingen, hoe goedkoper de aanleg kan uitpakken. Daarom is het van het grootste belang dat er blijvend wordt ingezet op het ondersteunen van lokale initiatiefnemers. Zij zijn als geen ander in staat twijfelaars te interesseren en over de streep te trekken. Het activeren van bewonersgroepen heeft als ultieme doel om de deelnamegraad omhoog te krijgen.

Vervolgstappen Breedband Noord-Groningen
De eerste fase van het project Breedband Noord-Groningen richtte zich op bewustwording en vraaginventarisatie en wordt in de zomer van 2015 afgerond. Op basis van de resultaten besluiten we direct na de zomer van 2015 welke vervolgstappen nodig en haalbaar zijn. Daarin zoeken we uiteraard afstemming met alle ontwikkelingen aan de kant van de provincie Groningen, Economic Board en Dialoogtafel.