Snel internet in het buitengebied blijft een zorg. Ondanks de verwoede pogingen van overheden, bewoners en commerciële marktpartijen, laat de echte oplossing nog steeds op zich wachten. Het project Breedband Noord-Groningen heeft na afronding van het bewonersonderzoek in de negen aardbevingsgemeenten het stokje in het najaar van 2015 overgedragen aan de provincie Groningen en de Economic Board. Vooral de marktwerkingsregels maken het uitrollen van breedband tot een complex vraagstuk. Desondanks zijn er wel stappen gezet.

Marktwerkingsregels en de dunbevolkte buitengebieden
We hebben bij breedband te maken met complexe regelgeving vanuit Den Haag en Brussel op het terrein van de marktwerking en de staatssteunregels. De overheid heeft deze marktwerkingregels bedacht om het bedrijfsleven een concurrerend speelveld te bieden, zonder dat zij last hebben van ongewenste inmenging van overheden die deze marktwerking verstoren. Deze regels zijn nuttig in gebieden waar een hoge concurrentie tussen marktpartijen geldt, maar werken in dunbevolkte  krimpgebieden vaak contraproductief. Want marktpartijen investeren daar waar het meeste geld te verdienen is. In de buitengebieden moeten ze er geld op toeleggen. Daar gebeurt dus niets.

Voor wat betreft breedbandvoorzieningen is in Brussel afgesproken dat een overheid niets mag investeren in een gebied waar de komende drie jaren plannen van marktpartijen zijn om een internetvoorziening van minimaal 30 MB (downloadsnelheid) te introduceren. Dit is een snelheid die echter bij lange na niet toereikend is om de huidige en toekomstige behoefte van bedrijven en veel particulieren in het buitengebied te bedienen. Desondanks mogen overheden alleen investeren in gebieden waarvoor marktpartijen deze plannen niet hebben: de zogenaamde witte gebieden. Met deze regelgeving moet ook in Groningen rekening gehouden worden, waardoor de aanleg van breedband in onze buitengebieden een ingewikkeld vraagstuk blijkt.

Waar staan we nu?
Dat wil niet zeggen dat er geen stappen in de juiste richting zijn gezet. Eerder heeft u al kunnen lezen over de resultaten van het bewonersonderzoek van de vraag naar breedband in het buitengebied van onze gemeenten. De Economic Board en de provincie Groningen hebben aangegeven mede op basis van dit onderzoek te willen investeren in breedband internet in het buitengebied van de provincie. De Dialoogtafel heeft hiervoor eerder al een bedrag toegezegd. Alle telecom marktpartijen zijn inmiddels gevraagd om op korte termijn aan te geven welke investeringen zij de komende drie jaren willen gaan plegen in het buitengebied van Noord-Groningen. Op basis van deze plannen zal duidelijk worden waar het “witte” buitengebied ligt en de overheid dus volgens de regels mag investeren. Voor deze gebieden kunnen we dan aan de slag met een definitieve oplossing.

Regionale initiatieven
Het besef om zelf in actie te komen voor een betere ontsluiting, begint op steeds meer plaatsen vorm te krijgen. De bewonersgroepen hebben zich inmiddels verenigd in de Stichting Glasvezel Groningen. Gezamenlijk streven zij naar een oplossing van het probleem van het buitengesloten zijn van de moderne digitale maatschappij. Zij inventariseren in hun eigen regio de animo onder de bewoners en zorgen voor vraagbundeling, waardoor de schop straks, als er wel groen licht is, sneller de grond in kan.

Van Breedband Noord-Groningen naar Provincie en Economic Board
Het project Breedband Noord-Groningen heeft de resultaten van het bewonersonderzoek overgedragen aan provincie en Economic Board. Het platform Breedband Noord-Groningen met de bijbehorende website www.breedbandnoordgroningen.nl blijft het komende jaar wel in stand. De negen gemeenten hebben aangegeven dit communicatieplatform voor de bewonersgroepen in het gebied erg belangrijk te vinden en het economisch bureau Eemsdelta\EZ van de vier DEAL-gemeenten zal hiervoor zorgdragen.

De voorzitter van de gemeentelijke Stuurgroep Breedband Noord- Groningen, burgemeester Marijke van Beek, zal de negen gemeenten ook blijven vertegenwoordigen in het bestuurlijke overleg met de provincie en Economic Board. Een aantal gemeenten waar bewonersgroepen actief zijn, heeft bovendien inmiddels geregeld dat de bewoners nog een beroep kunnen doen op de begeleidingscapaciteit van de kwartiermaker Breedband Noord-Groningen,  in de persoon van Jan Hut.